Odezwij się do nas

Email:

biuro@swimmersfactory.pl

Telefon:

+ 48 883 110 819

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Swimmers Factory Mariusz Gołota, Adres: Dzielna 13/62, 01-029 Warszawa NIP: 5272969195 REGON: 389800762 oraz Swimmers Factory Weronika Siruć, Adres: Jana Olbrachta 58/167, 01-111 Warszawa NIP: 5273082330 REGON: 526779602 
2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przez cały okres jego obowiązywania (wrzesień - czerwiec).
3. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym – maksymalnie do dwóch uczestników na instruktora/trenera.
4. Zapisy na zajęcia przyjmowane są porzez formularz kontaktowy na stronie internetowej https://swimmersfactory.pl/kontakt/
5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przygotowania się do zajęć 5 minut przed lekcją (przebranie się, przygotowanie sprzętu sportowego w tym obowiązkowo czepek i okularki pływackie).
6. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
7. Zajęcia odbywają się cały rok szkolny z wyłączeniem ferii, wakacji i wybranych terminów przez organizatora.
8. Każdy klient posiadający stały termin zajęć jest zobligowany do opłacenia w całości zajęć każdego miesiąca.
9. Opłatę należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
10. Opłatę można należy bezpośrednio na nr konta do wpłaty:
09 1140 2004 0000 3302 8164 8575 lub 72 1240 1040 1111 0011 3143 8823
W tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko kursanta oraz miesiąc, za który uiszczamy wpłatę (np. Jan Kowalski, opłata za wrzesień).
11. Zajęcia trwają 30 lub 45 min
12. Każdy rodzic ma obowiązek stawić się na płycie po dziecko 5 min przed zakończeniem zajęć.
13. Każdy rodzic dziecka do lat 6 musi być w zasięgu wzroku instruktora.
14. W przypadku niedyspozycji instruktora szkoła pływania zobowiązana jest do znalezienia zastępstwa w postaci nowego instruktora. Zmiana trenera w dniu zajęć nie upoważnia kursanta do odwołania treningu w czasie nieregulaminowym. Zajęcia odwołane z powodu zmiany trenera po czasie regulaminowym nie podlegają odrobieniu.
15. W przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie zostaje zwrócony.
o nieobecności na zajęciach należy poinformować Organizatora najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego.
16. Nieobecności można odrabiać tylko wtedy gdy zostaną one odpowiednio wcześniej zgłoszone.
17. W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację Zajęć
indywidualnych w danym pakiecie, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku
możliwości uczestniczenia w Zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w
wysokości 100% kwoty z pozostałego Pakietu Zajęć.
18. Warunkiem możliwości odrabiania zajęć jest uiszczenie opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca. Osoby, które nie opłaciły zajęć w terminie tracą prawo odwołania zajęć.
19. Zajęcia można odrobić po uprzednim zarezerwowaniu telefonicznym jednego z dostępnych terminów podanych na stronie internetowej www.swimmersfactory.pl w zakładce „Terminy”
20. Każdy uczestnik na odrobienie zajęć ma czas do końca następnego miesiąca (np, zajęcia odwołane w styczniu - możliwość odrobienia do końca lutego)
21. W przypadku braku możliwości organizacyjnych odrobienia zajęć, nie przewiduje się zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia.
22. Organizator odpowiada za Uczestnika w trakcie odbywania się Zajęć. Organizator nie
odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie, po zakończonych Zajęciach lub w
szatni.
23. Jeśli zajęcia nie odbyły się z winy szkoły pływania lub obiektu, zajęcia takie będą odbywać się w innym terminie lub obiekcie, o czym uczestnicy będą informowani telefonicznie bądź mailowo.
24. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie następujących warunków:
A) zaakceptowanie regulaminu zajęć oraz kosztów,
B) wniesienie opłat za zajęcia do 10 dnia każdego miesiąca.
C) brak jakichkolwiek przeciwskazań zrdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
25. Zrezygnować z terminu stałego z danego miesiąca można do 25ego dnia miesiąca poprzedzającego.
26. Akceptacja regulaminu oznacza, iż kursant nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
27. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie uprawnienia.
28. Dane osobowe dziecka oraz opiekunów są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, jedynie na potrzeby zajęć.
29. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników, bez zwracania kosztów.
30. Kursant/ opiekun kursanta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłączniena użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od szkoły, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
31. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
31.1 Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
31.2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem
32.1 Niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach
fotograficznych i filmowych z zajęć Szkoły Pływania Swimmers Factory. Materiały te będą
wykorzystywane w celach marketingowych na stronie www.swimmersfactory.pl oraz w
serwisie Facebook.
32.2 Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi
33. Uiszczenie opłaty za zajęcia wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu