Cennik

PAKIETY

320 zł - 4X30min

440 zł - 4X45min

*

220 zł - 4X30min

320 zł - 4X45min

* cenna za jedną osobę

220 zł - 4X30min

320 zł - 4X45min

* cenna za jedną osobę

480 zł - 6X30min

660 zł - 6X45min

*

330 zł - 6X30min

480 zł - 6X45min

* cenna za jedną osobę

330 zł - 6X30min

480 zł - 6X45min

* cenna za jedną osobę

zAJĘCIA jednorazowe

85 zł - 30min

115 zł - 45min

*

60 zł - 30min

80 zł - 45min

* cenna za jedną osobę

60 zł - 30min

80 zł - 45min

* cenna za jedną osobę

DANE DO PRZELEWU

SWIMMERS FACTORY WERONIKA SIRUĆ

numer konta : 72 1240 1040 1111 0011 3143 8823

ZAPISY

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Swimmers Factory Weronika Siruć, Adres: Jana
Olbrachta 58/167, 01-111 Warszawa NIP: 5273082330 REGON: 526779602
2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, przez cały
okres jego obowiązywania (czerwiec – sierpień).
3. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym – maksymalnie do dwóch uczestników na
instruktora/trenera.
4. Zapisy na zajęcia przyjmowane są porzez formularz kontaktowy na stronie internetowej
https://swimmersfactory.pl/kontakt/
5. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przygotowania się do zajęć 5 minut przed lekcją
(przebranie się, przygotowanie sprzętu sportowego w tym obowiązkowo czepek i okularki
pływackie).
6. Uczestnicy zajęć i ich opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.
7. Zajęcia wakacyjne odbywają się w terminach 22.06.2024-31.08.2024 .
8. Pakiet wakacyjny można wykorzystać w okresie 22.06.2024-31.08.2024, na obydwu
basenach.
9. W przypadku nie wykorzystania pakietu wakacyjnego do dnia 31.08.2024, koszt nie
odbytych zajęć nie zostaje zwrócony.
10. Zapisy na zajęcia odbywają się z tygodnia na tydzień drogą telefoniczną.
12. Organizator zatrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku gdy na dany dzień
zgłosi się nie wystarczająca ilość chętnych
13. Opłatę należy uiścić bezpośrednio na nr konta do wpłaty:
72 1240 1040 1111 0011 3143 8823
W tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko kursanta oraz miesiąc, za który uiszczamy
wpłatę (np. Jan Kowalski, opłata za wrzesień).
14. Zajęcia trwają 30 lub 45 min
15. Każdy rodzic ma obowiązek stawić się na płycie po dziecko 5 min przed zakończeniem
zajęć.
16. Każdy rodzic dziecka do lat 6 musi być w zasięgu wzroku instruktora.
17. W przypadku niedyspozycji instruktora szkoła pływania zobowiązana jest do znalezienia
zastępstwa w postaci nowego instruktora. Zmiana trenera w dniu zajęć nie upoważnia
kursanta do odwołania treningu w czasie nieregulaminowym. Zajęcia odwołane z powodu
zmiany trenera po czasie regulaminowym nie podlegają odrobieniu.
18. W przypadku nieobecności na zajęciach, koszt zajęć nie zostaje zwrócony.
o nieobecności na zajęciach należy poinformować Organizatora najpóźniej do godziny 17:00
dnia poprzedzającego.
19. W przypadku poważnego zachorowania, uniemożliwiającego kontynuację Zajęć
indywidualnych w danym pakiecie, poświadczonego zaświadczeniem lekarskim o braku
możliwości uczestniczenia w Zajęciach, istnieje możliwość wnioskowania o zwrot kosztów w
wysokości 100% kwoty z pozostałego Pakietu Zajęć.
20. Warunkiem możliwości odrabiania zajęć jest uiszczenie opłaty w terminie do 10 dnia
miesiąca. Osoby, które nie opłaciły zajęć w terminie tracą prawo odwołania zajęć.
21. Organizator odpowiada za Uczestnika w trakcie odbywania się Zajęć. Organizator nie
odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie, po zakończonych Zajęciach lub w
szatni.
22. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest spełnienie następujących warunków:
A) zaakceptowanie regulaminu zajęć oraz kosztów,
B) wniesienie opłaty
C) brak jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
23. Zrezygnować z terminu stałego z danego miesiąca można do 25ego dnia miesiąca
poprzedzającego.
24. Akceptacja regulaminu oznacza, iż kursant nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w zajęciach.
25. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów/trenerów posiadających odpowiednie
uprawnienia.
26. Dane osobowe dziecka oraz opiekunów są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych, jedynie na potrzeby zajęć.
27. Nie przestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników, bez
zwracania kosztów.
29. Kursant/ opiekun kursanta wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych
osobowych tylko i wyłączniena użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1),
zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od szkoły, informacji handlowych drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
30. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną: W celu prawidłowego korzystania ze
Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
30.1 Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.
W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością
przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
30.2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem
31.1 Niniejszym wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach
fotograficznych i filmowych z zajęć Szkoły Pływania Swimmers Factory. Materiały te będą
wykorzystywane w celach marketingowych na stronie www.swimmersfactory.pl oraz w
serwisie Facebook.
31.2 Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie
wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi
32. Uiszczenie opłaty za zajęcia wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu